Seuran säännöt

Saimaan Säilät ry.

 

TOIMINTASÄÄNNÖT

 

I                                           Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

1 §

 

Yhdistyksen nimi on Saimaan Säilät ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Yhdistys on perustettu lokakuun 23 p:nä 1955 ja sen rekisterinumero on 69337. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran virallinen kieli on suomen kieli.

 

II                                          Seuran tarkoitus

 

2 §

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta pääasiassa miekkailun puitteissa siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Samalla tavoitteena on reippaan ja puhtaan yhteishengen juurruttaminen jäsenistöön.

III                                         Tarkoituksen toteuttaminen

3 §

Seura pyrkii innostamaan jäseniään ja muitakin henkilöitä toimimaan seuran päämäärien hyväksi.

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

 1. Tarjoamalla jäsenilleen
 • kilpailutoimintaa
 • koulutustoimintaa
 • valmennus- ja harjoitustoimintaa
 • nuorisotoimintaa
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • valistus- ja kasvatustoimintaa
 • kuntoliikuntaa sekä
 • muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.
 1. Pyrkimällä liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoitus- ja kilpailupaikkojen järjestämiseen sekä välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen. Tätä tehdään sekä omatoimisesti että tekemällä ehdotuksia, anomuksia ja aloitteita alueen viranomaisille ja muille yhteisöille.
 2. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
 3. Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi välittämällä urheiluvälineitä ja -asusteita sekä järjestämällä huvitilaisuuksia, keräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

 

4 §

Seura on Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ry:n jäsen ja noudattaa sen sääntöjä ja määräyksiä.

5 §

Seuran jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa.

Päätöksen kunniapuheenjohtajan tai kunniajäsenen kutsumiseksi tulee saada seuran kokouksessa vähintään 2/3 annetuista äänistä. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvot ovat elinikäisiä. Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- , mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

 

6 §

Niiden etujen nauttimiseksi, jotka seura voi tarjota jäsenilleen, vaaditaan ao. jäsenmaksujen suorittaminen. Jäsen on oikeutettu kantamaan seuran merkkiä, jonka luovuttaminen seuraan kuulumattomalle henkilölle hallituksen luvatta ei ole sallittu. Erityisen ansioituneille jäsenille hallitus on oikeutettu antamaan seuran ansiomerkkejä joko omasta aloitteestaan taikka jaostojen ehdotuksesta.

7 §

 

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

 

8 §

 

Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka

 • laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen muistutuksesta ja maksuajan antamisesta huolimatta
 • toimii seuran sääntöjen vastaisesti
 • rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
 • toimii seuran ja Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ry:n tarkoitusperien vastaisesti.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran hallitukselle kuukauden kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Hallituksen on kutsuttava koolle seuran hallitus vähintään kolmen kuukauden kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

 

V                                         Liittymis- ja jäsenmaksut

9 §

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos

 • hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 20 vuotta tai
 • on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 10 vuoden jäsenmaksut tai
 • on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Myöskään kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

 

VI                                        Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

10 §

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on lähetettävä sähköpostitse tai kirjeitse jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta sekä ilmoittamalla siitä seuran harjoitustilan ilmoitustaululla ja seuran internet-sivulla.

11 §

Kevätkokouksessa käsitellään

 1. Kokouksen avaus
 2.  Valitaan kokoukselle
  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  4. ääntenlaskijat
 3. Todetaan
  1. läsnäolijat
  2. äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosi- ja tilikertomus  ja esitetään toiminnantarkastajan laatima toiminnantarkastuskertomus  sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
 7. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 12 §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat
 8. Kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa käsitellään

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  4. ääntenlaskijat
 3. Todetaan
 1. läsnäolijat
 2. äänioikeutetut jäsenet
 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
 3. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi
 1. toimintasuunnitelma
 2. talousarvio
 1. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
 2. Valitaan seuran hallitus täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta seuraavaksi toimintavuodeksi
 3. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavaksi toimintavuodeksi
 4. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet seuran kuhunkin jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
 5. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 6. Valitaan edustajat Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ry:n kevät- ja syyskokouksiin ym. vastaaviin kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin
 7. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 12 §:n mukaisesti vireille panemat asiat
 8. Kokouksen päättäminen

                                                                             12 §                              

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen.

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle viipymättä sen jälkeen, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.  Kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

 

13 §

Seuran ja sen hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Hallituksen pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

Jaostot, valiokunnat tai tietyistä asioista vastaavat henkilöt toimivat hallituksen antaman toimivallan puitteissa hallituksen määrittelemällä tavalla.

14 §

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

 

VI                   Seuran hallinto

15 §

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja 6 varsinaista jäsentä, joille voidaan valita enintään 3 varajäsentä.  Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen toisen, mikäli katsoo tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Varajäsen voi osallistua hallituksen kaikkiin kokouksiin ja on äänivaltainen, kun on saanut valtuutuksen edustaa kokoukseen osallistumaan estynyttä varsinaista hallituksen jäsentä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään kolme hallituksen äänivaltaista jäsentä on saapuvilla, ja kaikille hallituksen jäsenille on toimitettu kaksi päivää aikaisemmin kutsu, jossa on mainittu käsiteltävät asiat.

 

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

 1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
 2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
 3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
 4. Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä.
 5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta kuten esim. kilpailu- ym. julkisten tilaisuuksien järjestämisestä.
 6. Vastata Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ry:n sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.
 7. Vastata seuran kokousten asettamista velvoitteista.
 8. Pitää jäsenluetteloa.
 9. Hoitaa seuran taloutta ja vastata seuran varojen hoidosta.
 10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
 11. Päättää mahdollisista harjoitusmaksuista.
 12. Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
 13. Tarvittaessa valita sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
 14. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
 15. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
 16. Kutsua koolle seuran kokoukset.
 17. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään 14 päivää ennen kevätkokousta.
 18. Huolehtia vuosikertomuksen laatimisesta kevätkokoukseen mennessä.

16 §

Seuran toimihenkilöiden tehtävät ja velvollisuudet ovat seuraavat:

Puheenjohtaja valvoo ja edustaa ylinnä seuraa ja sen etuja sekä johtaa puhetta seuran ja hallituksen kokouksissa.

Sihteeri hoitaa seuran kirjeenvaihdon, pitää pöytäkirjaa seuran ja hallituksen kokouksissa, laatii vuosikertomuksen yhdessä toiminnanjohtajan kanssa jaostojen avustamana sekä hoitaa seuran arkistoa.

Taloudenhoitaja hoitaa seuran rahavaroja sekä huolehtii saatavien perimisestä ja velkojen maksusta, ja hän on velvollinen pitämään kassa- ym. tarpeellisia tilikirjoja. Hallituksen valtuuttama hallituksen jäsen vahvistaa nimikirjoituksellaan maksettavat laskut.

Toiminnanjohtaja suunnittelee ja tekee aloitteita seuran tiedotus-, koulutus-, harjoitus-, kilpailu-, ym. toimintoihin yhteisymmärryksessä seuran hallituksen ja jaostojen kanssa sekä johtaa ja valvoo jaostojen ja jäsenten toimintaa hallituksen puolesta sen antamien ohjeiden ja valtuuksien mukaan.

Kalustonhoitaja huolehtii ja vastaa seuran urheilukalustosta ja välineistöstä ja on velvollinen pitämään siitä kirjaa.

Edellä mainittuja toimia voidaan kuitenkin yhdistää sekä tarpeen tullen valita toimihenkilöille varamiehet. Hallitus voi valita lisäksi muitakin toimihenkilöitä kuten harjoitusohjaajia, jotka voivat olla hallituksen ulkopuolelta tai seuraan kuulumattomiakin. Hallitus voi antaa lisämääräyksiä toimihenkilöiden tehtävistä ja velvollisuuksista.

Toiminnantarkastajan tulee tarkastaa seuran tilit ja kalustoluettelo sekä esittää niistä hallitukselle kirjallinen lausunto vähintään seitsemän päivää ennen kevätkokousta. Hänen tulee myös pitää silmällä, että hallitus toimii kyllin tarmokkaasti, ja hän voi milloin tahansa vaatia tilikirjat nähtävikseen.

17 §

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

18 §

Seuran nimen kirjoittavat kaksi hallituksen määräämää hallituksen jäsentä tai seuran toimihenkilöä. Toisen allekirjoittajista tulee olla puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja. Nimenkirjoittajien tulee olla täysi-ikäisiä.

 

VIII                Muita määräyksiä

 

19 §

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä epäitsenäisiä jaostoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

Seura voi talousarvionsa yhteydessä syyskokouksen päätöksellä tai hallituksen erillisellä päätöksellä varata jaostoille määrärahoja jaostojen sisäistä toimintaa varten. Jaostot ovat toiminnastaan tilivelvollisia hallitukselle.

Jaostot tekevät seuran hallitukselle seuratoimintaa koskevia ehdotuksia sekä toimeenpanevat seuran ja sen hallituksen tekemiä päätöksiä ja antamia tehtäviä.

 

20 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Sääntöjen muutos- ja lisäysehdotukset on annettava kirjallisesti hallitukselle. Hallitus jättää asian kahden perättäisen, vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävän seuran kokouksen ratkaistavaksi, tullakseen hyväksytyksi kummassakin kokouksessa vähintään 2/3 läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä on kannatettava ehdotusta. Jälkimmäisessä kokouksessa äänestetään ainoastaan ehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, jota vastoin muu keskustelu asiasta on suoritettava ensimmäisessä kokouksessa.

 

21 §

Päätös seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä seuran kokouksessa sillä tavalla ja samalla ääntenenemmistöllä kuin edellisessä pykälässä määrätään.

Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

 

 

22 §

 

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

 

23 §

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.